kamal uddin 99 Names of Allah

Kamal Uddin ‘in Muhteşem Yorumuyla Allah ‘ın 99 ismini (Esma-ül Hüsna) dinleyebilirsiniz.

Allah ‘ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) ve anlamları :

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.
2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahim: Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
4- El-Melik: Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- El-Kuddus: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan.
6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selam eden.
7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
9- El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.
10- El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok.
12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.
13- El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.
14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
15- El-Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.
16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hakim.
17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.
18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.
20- El-Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.
21- El-Kabıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.
22- El-Basıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.
23- El-Hafıd: Kafir ve facirleri alçaltan.
24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.
25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.
28- El-Basir: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmet sahibi.
30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
31- El-Latif: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.
32- El-Habir: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.
33- El-Halim: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.
34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
35- El-Gafur: Affı, mağfireti bol.
36- Eş-Şekür: Az amele, çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.
38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
39- El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan.
40- El-Mukit: Rızıkları yaratan.
41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El-Kerim: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
44- Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.
45- El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden.
46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
47- El-Hakim: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
48- El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
49- El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.
50- El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.
51- Eş-Şehid: Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.
56- El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.
57- El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan.
58- El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren.
62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
64- El-Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.
65- El-Vacid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
66- El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
69- El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.
72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.
73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
74- El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.
76- El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan.
77- El-Vali: Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.
78- El-Müteali: Son derece yüce olan.
79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan.
80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
81- El-Müntekım: Asilerin, zalimlerin cezasını veren.
82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları mağfiret eden.
83- Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli.
84- Malik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.
85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
86- El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.
89- El-Mugni: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.
90- El-Mani: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
91- Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan.
92- En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan.
93- En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
94- El-Hadi: Hidayet veren.
95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).
96- El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmeyen.


Sesinizi Duymak istiyoruz! Yazacağın yorumlar ömür boyu sitede kalacaktır, Aşağıdan hemen yorum yaz!

İlgili Videolar

Yorum Ekle

Haber Bülteni

e-posta adresini yaz Video eklediğimizde bildirelim

Sizden gelenler

  • yasinallah razı olsun kardeşim hizmetlerinizin insanlğın hidayetine sebep olması duasıyla
  • hacı gençAllahu teala şeyh Abdulkadir Geylaniye rahmet eylesin. Onu sevenlerden ve yolundan gidenlerden