Korku Duası

Korku için okunması gereken dualar şöyledir :

Hadis-i şeriflerde buyruluyorki:
“Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey ‘ün fil erdi ve la fissemai ve hüves semi ‘ul alim ’’ duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez. (İbni Mace)

Euzü bikelimatillahittammati min şerri ma haleka  duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez. (Müslim)

Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir. (Taberani)

Allahü teala,”Ey toplumum! Rabbinizden af dileyin, sonra O’na yönelin ki üzerinize göğü bol bol göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Günahkarlar olup da Allah’tan yüz çevirmeyin.’’ buyurdu. (Hud 52.)

İstiğfar duası :

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve’l-hayyü’l-kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşura. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidayete lena, innehu, hüve’t-tevvabü’r-rahim. 

Anlamı :

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’dır.

Sahabeden Sevban (R.A.) diyor ki: Peygamberimiz (S.A.V.) bir şeyden korktuğu zaman şöyle dua ederdi:

Allahü, Allahü, Rabbi, la üşrikü bihi şey’en. (İbn Mace, Dua, 17)

Anlamı:

Allah, Allah, Benim Rabbimdir. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.” (İbn Mace, Dua, 17)

Ebu Musa el-Eş’ari (R.A.) diyor ki: Peygamberimiz (S.A.V.), bir toplumun zarar vermesinden endişe ettiği zaman şöyle dua ederdi:

Allahümme inna nec’alüke fi nuhuri-him. Ve neuzü bike min şururihim.

Anlamı:

Allah’ım. Onların yüreklerine korku salarız ve onların şerlerinden sana sığınırız.

Hz. Halid bin Velid (R.A.) bir gün Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) yanına giderek: 

Ya Rasulâllah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum.” dedi.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) O’na: “Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun.” buyurmuştur.

Euzü bi kelimatillahi’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve en yahdurun.

Anlamı:

Allah’ın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.

Korku için okunacak Sureler ise şunlardır:

Fatiha Suresi,

Elhamdü lillahi rabbil’alemin. Errahmanir’rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budü ve iyyake neste’in, İhdinessıratel müstakım. Sıratellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin. Amin.

Anlamı:

Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allah ‘ım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Ayetü’l-Kürsi,

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

Anlamı :

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Felak Suresi,

Kul e’uzü birabbilfelak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. 

Anlamı :
De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah’a) sığınırım.

Nas Suresi

Kul e’uzü birabbinnasi. Melikinnasi. İlahinnas. Min serrilvesvasilhannas. Ellezi yüvesvisü fî sudürinnasi. Minelcinneti vennas. 

Anlamı :

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), insanların ilahına. O sinsi vesvesenin şerrinden, O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.

Aynı zamanda yayımladığımız videoda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ‘nun korku için okunmasını tavsiye ettiği duayı da dinleyebilirsiniz.


Sesinizi Duymak istiyoruz! Yazacağın yorumlar ömür boyu sitede kalacaktır, Aşağıdan hemen yorum yaz!

İlgili Videolar

Yorum Ekle

Haber Bülteni

e-posta adresini yaz Video eklediğimizde bildirelim

Sizden gelenler

  • yasinallah razı olsun kardeşim hizmetlerinizin insanlğın hidayetine sebep olması duasıyla
  • hacı gençAllahu teala şeyh Abdulkadir Geylaniye rahmet eylesin. Onu sevenlerden ve yolundan gidenlerden

Bahtınızdaki Video