Nazar Duası

Nazar ile ilgili olarak Resulullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Göz değmesi hak ve gerçektir. Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, nazar, onun önüne geçerdi.” (Müslim, Abdullah b. Abbas (R.A)’dan rivayet etmiştir.)

Nazar için okunacak dualar Şöyledir :

Fatiha Suresi,

Elhamdü lillahi rabbil’alemin. Errahmanir’rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budü ve iyyake neste’in, İhdinessıratel müstakım. Sıratellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin. Amin.

Anlamı:

Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allah ‘ım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Ayetü’l-Kürsi,

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

Anlamı :

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Felak Suresi,

Kul e’uzü birabbilfelak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. 

Anlamı :
De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah’a) sığınırım. 

Nas Suresi

Kul e’uzü birabbinnasi. Melikinnasi. İlahinnas. Min serrilvesvasilhannas. Ellezi yüvesvisü fî sudürinnasi. Minelcinneti vennas. 

Anlamı :

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), insanların ilahına. O sinsi vesvesenin şerrinden, O ki insanların gögüslerine (kötü düşünceler)fısılldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.

Peygamber efendimiz nazar için okuduğu dua (İbni Sünni):

Allahümme barik fihi ve la tedarruhü

Anlamı :

Allah’ım, bunu mübarek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme.

Ve in yekadullezine keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semiu’z-zikre ve yekulune innehu le mecnunun ve ma huve illa zikrun lil alemin.” (Kalem Suresinin 51, 52. )

Anlamı :

Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır.  (Kalem Suresi, 51, 52.)


Sesinizi Duymak istiyoruz! Yazacağın yorumlar ömür boyu sitede kalacaktır, Aşağıdan hemen yorum yaz!

İlgili Videolar

Yorum Ekle

Haber Bülteni

e-posta adresini yaz Video eklediğimizde bildirelim

Sizden gelenler

  • yasinallah razı olsun kardeşim hizmetlerinizin insanlğın hidayetine sebep olması duasıyla
  • hacı gençAllahu teala şeyh Abdulkadir Geylaniye rahmet eylesin. Onu sevenlerden ve yolundan gidenlerden

Bahtınızdaki Video